Gamblerado.com не одобрява и не насърчава никаква форма на незаконни хазартни дейности.

Съдържанието на този уебсайт е предназначено само за информационни и развлекателни цели и не трябва да се счита за правен съвет.

Gamblerado.com е независима хазартна директория и информационна услуга, посветена на предоставянето на цялостен опит и знания в областта на хазарта.

Въпреки че се стремим към точност, Gamblerado.com не поема правна отговорност за грешки или неточности в предоставените материали.

Потребителите на Gamblerado.com са единствено отговорни за определянето на законността на участието във всяка конкретна игра или залагането на всеки конкретен залог в зависимост от местната им юрисдикция.

Не можем да гарантираме точността или пълнотата на информацията, представена на този уебсайт.

Gamblerado.com не носи отговорност за каквито и да било щети, които могат да възникнат в резултат на използването на материалите, предоставени на този уебсайт.

Информацията на този уебсайт може да бъде променяна без предизвестие и не поражда никакви задължения за Gamblerado.com в бъдеще.

Всички търговски марки, споменати на този уебсайт, принадлежат на съответните им собственици.

Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този уебсайт е защитено с авторски права от Gamblerado.com. С достъпа си до този уебсайт потребителите се съгласяват да спазват съдържащите се в него уведомления за авторски права и други права на собственост.

Потребителите на Gamblerado.com нямат право да копират, предават или променят по какъвто и да е начин информацията на този сайт без изрично разрешение.

Моля, имайте предвид, че всички продукти, процеси или технологии, споменати на този уебсайт, може да са обект на права на интелектуална собственост, запазени от Gamblerado.com, и не могат да бъдат лицензирани в рамките на този сайт.

Стремим се да предоставяме пълна, точна и актуална информация за Gamblerado.com.

Ако забележите някакви несъвършенства или невярна информация, моля, свържете се с нас на info@gamblerado.com.

Gamblerado.com си запазва правото да отказва всякакви искания за премахване на съдържание по свое усмотрение, освен в случаите, когато съдържанието е невярно, вулгарно, омразно, непристойно, сексуално ориентирано, заплашително, дискриминационно, нарушаващо неприкосновеността на личния живот на дадено лице или в нарушение на международното право.